อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะ ความปลอดภัยในโรงเรียน

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายคิณ ประชุม และนางพิมพ์ใจ กาวีละ นำนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 2 คน เข้าร่วม อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะ ความปลอดภัยในโรงเรียน ” โครงการ SAVE สถานศึกษาปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา” ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567