กลุ่มสาระภาษาไทย

นางกัญญารัตน์  หัวนา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางวิลัยวัลย์ วรรณคำ 

นางโสภณิศร์  เสือพิณ 

นางประภาวดี  ปันมี