กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายนฤมิต  แก้วปงสัก
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวิเชียร ดีจิต

นายสันติภาพ มุมวงศ์