กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางวัชราภรณ์ โยธาดี 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายรังสรรค์  เตชะแก้ว  

นางสายสุดา  สร้อยสวิง

นางวิลาวรรณ  ธะนะ 

นางโสภา  ก้อคำ 

นางวิลาวัลย์  ชิตอินทร์

นางอรนุช  พิกุลทอง