เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน , ลูกจ้างประจำ

นายอภิวัฒน์ ประวัง
ช่างไฟฟ้า

นายวิรัตน์ กองสุข
พนักงานพัสดุ

น.ส.นงคราญ  พึ่งพวก

นางละอองดาว  จัดสวย

นางสาววิไลวรรณ  รวมสุข

นางสาวสวรรยา ใจกว้าง