กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางศรีทอน อ่างเกียรติกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางฐานิตา สัมมาวิจิตร

นายเติมศักดิ์  สุวรรณ

นางอนัญญา   สมฤทธิ์

นายไกรสร เทพนากิจ