กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ

น.ส.อัญชลี  ดวงขยาย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอนันท์ ศรีชัยตัน

นายปกรณ์  รวมสุข

 นางผกามาศ สุภาวะ

น.ส.สว่างจิตร์ ตรีพร

นางชญานันทน์ หมดสังข์

 นายสิทธิพงษ์ กุลทอง

นางสารภี  บุญชัย 

นายณัฐวุฒิ  บุญชัย

น.ส.วรารัตน์ พัฒน์ทวีกิจ

 น.ส.เอมมิกาญ์ จันทร์เขียว 

น.ส.สุภารัตน์ สมนาม