กิจกรรมนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จตามโครงการพัฒนาองค์กรและโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งความสุขตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567
นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จตามโครงการพัฒนาองค์กรและโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งความสุขตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ซึ่งได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ จากการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงเรียนแห่งความสุข โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเข้าร่วมจำนวน 18 โรงเรียน ณ หอประชุม Golden Pagoda Hall โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม