บรมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม

โรงเรียนภูซางวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการปทุมรัตน์ คำแสน ได้มอบหมายให้ นางศนิสา ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางพิมพ์ใจ กาวีระ ครูแนะแนว เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ของศูนย์การศึกษาเรียนรวมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย โรงเรียนดอกวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้