กิจกรรมนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จตามโครงการพัฒนาองค์กรและโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งความสุขตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา