บรมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม