อบรมเชิงปฏิบัติการ”PLCเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”