ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์