กิจกรรมเรียนเสริมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1/4 และ 4/4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMTP) ประจำปีการศึกษา 2567