อบรมเชิงปฏิบัติการ”PLCเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ”PLCเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเรื่องแนวทางและรูปแบบPLCที่ถูกต้อง แนะนำApplication ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งแนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบActive Learning ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 22 พฤษภาคม 2567