“ค่ายพัฒนาทักษะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567”

“ค่ายพัฒนาทักษะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567”
นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายวุฒิชัย ยาวิไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีม GRAND D.Y.C นำโดยคุณครูนราธิป อินทรปัญญา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนางานสภานักเรียน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน มาอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และทักษะการดำเนินงานสภานักเรียนต่อไป

https://drive.google.com/drive/folders/133XrujAZs5QsOOQfUo77llqYSw2xCBx1?usp=drive_link