กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนภูซางวิทยาคม นำโดยนางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางศนิสา ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียน โดยมีการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล พร้อมสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา การทบทวนและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 27 มีนาคม 2567