รับสมัครนักเรียน​ห้องเรียน​ทั่วไป​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​1และ4