โรงเรียนภูซางวิทยาคมรับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนภูซางวิทยาคม นำโดยนางสาวปทุมรัตน์​ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางศนิสา ศรีสว่าง และ นายวุฒิชัย ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบงาน รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้ธยมศึกษาพะเยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยการรับชม​ VTR สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2566 ติดตามตรวจสอบร่องรอยเอกสารการดำเนินงาน ซักถามข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน ตามตัวชี้วัด​พร้อมทั้งสรุปผล​ ให้คำแนะนำ​และข้อเสนอแนะ​ เพื่อการพัฒนา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ต่อไป​ ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567