โครงการเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนใต้ทุจริต จังหวัดพะเยา

โรงเรียนภูซางวิทยาคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพะเยา (ษพม.พะเยา) ร่วมกับกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนต้านทุจริต จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและการมีค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่อถึงการทุจริตตลอดจนถึงการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบโดยมีนักเรียนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 100 คน โดยมีนางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม​ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม​ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ​