ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนภูซางวิทยาคม 318 หมู่ที่ 10 ถนนพิศาล ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110