สามัคคี : มีประชาธิปไตย :  รับใช้สังคม
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูวิลาวรรณ คนึงคิด
ครูอรนุช สบบง
ครูสายสุดา สร้อยสวิง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูโสภณิศน์ เสือพิณ
ครูวิลัยวัลย์ วรรณคำ
ครูวราภรณ์ สมฤทธ
ิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.
ครูสารภี บุญชัย
ครูอนัญญา สมฤทธิ์
ครูเติมศักดิ์ สุวรรณ

ครูหาญ  นันกาวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูจิณณพัต ทองนิธกูล
ครูนันทวรรณ ยอดสาร
ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์
ครูศรีไพร ใจกล้า


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกนกวรรณ แสงศรีจันทร์
ครูอัญชลี ดวงขยาย
ครูอนันท์ ศรีชัยตัน
ครูณัฐวุฒิ บุญชัย


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูประสิทธ์  ถวิลวงค์


อ่านทั้งหมด...พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2558


การเเข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2558


ประกอบพิธีราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558


การอบรมนักเรียนโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558


กิจกรรมตานข้าวสลากหรือถวายสลากภัต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558


การอบรมนักเรียนโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 4-5 กันยายน 2558


ประเมินห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วันที่ 4 กันยายน 2558


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน วันที่ 26 สิงหาคม 2558


ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 ส.ค. 2558


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันภาษาไทย ปลูกต้นไม้ วันที่ 29 ก.ค. 2558


กิจกรรมบริจาคโลหิตบริจาคโลหิต วันที่ 28 ก.ค. 2558


พิธิเปิดการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 25 ก.ค. 2558


อบรม Google App for Education วันที่ 25 ก.ค. 2558


นิเทศเทศและตรวจสอบภายในสถานศึกษา วันที่ 14 ก.ค. 2558


ตรวจฟันนักเรียน โดย รพ.สต.สบบง วันที่ 14 ก.ค. 2558


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์  “ภูซางเกมส์” วันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2558


ทำบันทึกความร่วมมือ MOU ต่อต้านยาเสพติด โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน วันที่ 26 มิถุนายน  2558


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2558


กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 11 มิถุนายน 2558


วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2558


วิ่งมินิมาราธอนวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

อ่านทั้งหมด...

 
นายผล  ยะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม


 
ผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แม่บ้านและยามรักษาความปลอดภัยคุณเข้าชมลำดับที่ 100012


 - โครงการพัฒนาส่งเสริมโครงการคุณธรรมโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
    โดยนายบุญลือ  ศรีสุวรรณ

- โรงเรียนที่มีผลงานการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
วิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
รุ่นที่ 16 จังหวัดพะเยา อำเภอภูซาง
http://youtu.be/HaD_9jtqmSU

-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ว30103  ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนภูซางวิทยาคม  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา โดยครูกนกวรรณ  แสงศรีจันทร์

อ่านทั้งหมด...

 


โรงเรียนภูซางวิทยาคม ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
e-mail : pusang36@gmail.com
Tel.054-445582