สามัคคี : มีประชาธิปไตย :  รับใช้สังคม
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูวิลาวรรณ คนึงคิด
ครูอรนุช สบบง
ครูสายสุดา สร้อยสวิง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูโสภณิศน์ เสือพิณ
ครูวิลัยวัลย์ วรรณคำ
ครูวราภรณ์ สมฤทธ
ิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.
ครูสารภี บุญชัย
ครูอนัญญา สมฤทธิ์
ครูเติมศักดิ์ สุวรรณ

ครูหาญ  นันกาวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูจิณณพัต ทองนิธกูล
ครูนันทวรรณ ยอดสาร
ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์
ครูศรีไพร ใจกล้า


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกนกวรรณ แสงศรีจันทร์
ครูอัญชลี ดวงขยาย
ครูอนันท์ ศรีชัยตัน
ครูณัฐวุฒิ บุญชัย


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูประสิทธ์  ถวิลวงค์


อ่านทั้งหมด...พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2558


กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 11 มิถุนายน 2558


วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2558


วิ่งมินิมาราธอนวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี วันที่ 31 พฤษภาคม 2558


รับสมัคร รายงานตัว นศท และ ผบ.นรด. มาตรวจเยี่ยม 26 พฤษภาคม 2558


ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 23 พฤษภาคม 2558


ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558


ผ้าป่าศิษย์เก่า "คืนสู่เหย้า น้ำเงินขาว" วันที่ 14 เมษายน 2558

อ่านทั้งหมด...

 
นายผล  ยะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม


 
ผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แม่บ้านและยามรักษาความปลอดภัยคุณเข้าชมลำดับที่ 73196


 - โครงการพัฒนาส่งเสริมโครงการคุณธรรมโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
    โดยนายบุญลือ  ศรีสุวรรณ

- โรงเรียนที่มีผลงานการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
วิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
รุ่นที่ 16 จังหวัดพะเยา อำเภอภูซาง
http://youtu.be/HaD_9jtqmSU

 


โรงเรียนภูซางวิทยาคม ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
e-mail : pusang36@gmail.com
Tel.054-445582