สามัคคี : มีประชาธิปไตย :  รับใช้สังคม
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 



 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูวิลาวรรณ คนึงคิด
ครูอรนุช สบบง
ครูสายสุดา สร้อยสวิง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูโสภณิศน์ เสือพิณ
ครูวิลัยวัลย์ วรรณคำ
ครูวราภรณ์ สมฤทธ
ิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.
ครูสารภี บุญชัย
ครูอนัญญา สมฤทธิ์
ครูเติมศักดิ์ สุวรรณ

ครูหาญ  นันกาวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูจิณณพัต ทองนิธกูล
ครูนันทวรรณ ยอดสาร
ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์
ครูศรีไพร ใจกล้า


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกนกวรรณ แสงศรีจันทร์
ครูอัญชลี ดวงขยาย
ครูอนันท์ ศรีชัยตัน
ครูณัฐวุฒิ บุญชัย


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูประสิทธ์  ถวิลวงค์


  • เชิญร่วมงานศิษย์เก่า ภ.ว.ค. วันที่ 14 เมษายน 2557
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดศักยภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดศักยภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ตารางสอบวัดศักยภาพปีการศึกษา 2557
  • รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ปฏิทินปฏิบัติงาน กุมภาพันธ์-เมษายน 2557
  • ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ
  • พิธีปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3, ม.6
    • วันที่ 6 มี.ค. 2557
อ่านทั้งหมด...



"วันแห่งความสำเร็จ" ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มีนาคม 2557

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ม.6 ที่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557


สมศ.ประเมินคุณภาพภานนอกรอบสาม 
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557


เดินรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส  
วันนที่ 31 มกราคม 2557

กิจกรรมวันตรุษจีน วันที่ 30 มกราคม 2557

โครงการบรรยายธรรมะกำเมือเดียว วันที่ 27 มกราคม 2557


ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 27 มกราคม 2557


ค่ายกิจกรรม ยุวฯ อาสาพัฒนาเยาวชนเชิงบวก วันที่ 22-24 มกราคม 2557


อบรม "วัยใส...ป้องกันภัยทางเพศและการค้ามนุษย์ " วันที่ 21 มกราคม 2557


กิจกรรมวันครู ประจำปี 2557 อำเภอภูซาง วันที่ 16 มกราคม 2557

อ่านทั้งหมด...

 




นายบุญลือ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม


 
ผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่
นักการภารโรง 



คุณเข้าชมลำดับที่ 10662


โรงเรียนภูซางวิทยาคม ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
e-mail : py2pusang521@gmail.com
Tel.054-445582