สามัคคี : มีประชาธิปไตย :  รับใช้สังคม
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูวิลาวรรณ คนึงคิด
ครูอรนุช สบบง
ครูสายสุดา สร้อยสวิง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูโสภณิศน์ เสือพิณ
ครูวิลัยวัลย์ วรรณคำ
ครูวราภรณ์ สมฤทธ
ิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.
ครูสารภี บุญชัย
ครูอนัญญา สมฤทธิ์
ครูเติมศักดิ์ สุวรรณ

ครูหาญ  นันกาวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูจิณณพัต ทองนิธกูล
ครูนันทวรรณ ยอดสาร
ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์
ครูศรีไพร ใจกล้า


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกนกวรรณ แสงศรีจันทร์
ครูอัญชลี ดวงขยาย
ครูอนันท์ ศรีชัยตัน
ครูณัฐวุฒิ บุญชัย


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูประสิทธ์  ถวิลวงค์


อ่านทั้งหมด...แห่เทียนพรรษา วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ประเมินการสอนภาษาอังกฤษ และประเมินห้องเรียนพิเศษ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ศึกษานิเทศประเมินการเรียนการสอน วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557


เข้าค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก วัันที่ 27 มิถุนายน 2557


เดินขบวนรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติดและการแสดงละครในวรรณคดี วันที่ 26 มิถุนายน 2557


อบรมแกนนำโรคเอดส์และเพศศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2557


วันไหวัครู  วันที่ 12 มิถุนายน 2557


อบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด
วันที่ 11 มิถุนายน 2557


ค่ายสายสัมพันธ์ กิจกรรมรับน้องห้องพิเศษ วันที่ 1 มิถุนายน 2557


ค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

บริจาคโลหิต วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

รับสมัคร รายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
"คืนสู่เหย้า น้ำเงินขาว" วันที่ 14 เมษายน 2557

อ่านทั้งหมด...

 
นายบุญลือ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม


 
ผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่
นักการภารโรง คุณเข้าชมลำดับที่ 23061


โรงเรียนภูซางวิทยาคม ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
e-mail : py2pusang521@gmail.com
Tel.054-445582